Моята кошница:

0 бр. - 0,00 лв.
Количката е празна.

0

Добре дошли в нашия онлайн магазин!

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате интернет страницата на Expertpack.bg

Чрез регистрацията си на страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите "Общи условия" и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

ExpertPack.bg запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, както измените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на страницата.

Expertpack.bg гарантира неприкосновеността на информацията, която получи, която Вие като потребители предоставяте при поръчка.

За да поръчате от онлайн магазина е желателно да се регистрирате. Регистрацията е еднократна. Можете да разгледате продуктите и като гост, но системата ще изисква отново попълване на данни и адрес за всяка поръчка.

 

  • След като изберете желания от Вас продукт, можете да направите чрез бутона "Купи".
  • След като направите поръчката ще получите имейл с информация. Наш служител ще се свърже с Вас на посочения телефон за потвърждение на поръчката.
  • Онлайн системата на магазина приема поръчки постоянно, но обработката им се извършва в работни дни от 9:00 до 18:00 часа.
  • Доставката се извършва чрез Спиди  или  Еконт след като поръчката е оформена. Цената за доставката се изчислява според тарифния калкулатор на куриера в техен офис.
  • При изпращане на пратката ще получите Проформа Фактура за поръчката на пососчения от Вас e-mail.
  • Доставката е в рамките на пет работни дни за територията на България.
  • Плащането на стоката се извършва чрез наложен платеж и такса за доставяне от Спиди или Еконт. След заплащане на поръчката ще получите Оригинал на Фактурата на пососчения от Вас e-mail.
  • При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответната стока със заявката. При несъответствия трябва да ни уведомите.При доставка с наложен платеж чрез  Спиди или Еконт.
  • Стойността на върнатите стоки се използва като кредит за бъдещи покупки.
  •  "ExpertPack" си запазва правото да откаже връщане на стоката в случаите, които не са упоменати в условията за връщане.

TERMS OF USE

Please read these General Terms and Conditions carefully before using the Expertpack.bg website

By registering on the page, you agree to be bound by these "General Terms and Conditions" and any subsequent changes to them, and you undertake to comply with them.

ExpertPack.bg reserves the right at any time to amend these General Terms and Conditions at its discretion, as the amended General Terms and Conditions enter into force immediately and become binding for the User from the moment of their publication on the page.

Expertpack.bg guarantees the privacy of the information it receives, which you as users provide when placing an order.

In order to order from the online store, it is advisable to register. Registration is one-time. You can also browse the products as a guest, but the system will require you to re-enter the details and address for each order.

 • After choosing the product you want, you can do so using the "Buy" button.
 • After placing the order, you will receive an email with information. Our employee will contact you on the indicated phone number to confirm the order.
 • The store's online system accepts orders constantly, but they are processed on weekdays from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
 • Delivery is made via Speedy or Econt after the order has been placed. The cost of delivery is calculated according to the courier's rate calculator in their office.
 • When the shipment is sent, you will receive a Proforma Invoice for the order at the e-mail you specified.
 • Delivery is within five working days for the territory of Bulgaria.
 • Payment for the goods is made by cash on delivery and a delivery fee from Speedy or Econt. After paying for the order, you will receive the Original Invoice to the e-mail you specified.
 • Upon receipt of the shipment, you must check the contents of the package for the relevant item with the request. In case of discrepancies, you must notify us. For cash on delivery delivery via Speedy or Econt.
 • The value of the returned goods is used as a credit towards future purchases.
 • "ExpertPack" reserves the right to refuse the return of the goods in cases not mentioned in the return conditions.